Zewnętrzna przysięgła kontrola zarządzania

Również to, że kwestionariusze opracowuje się na zasadzie pytanie — odpowiedź, powoduje trudności natury semantycznej. Słowa takie jak „odpowiedzialność”, „delegowanie”, czy „centralizacja” są różnie rozumiane. Autor kwestionariusza formułuje pytania zakładając, że jego interpretacja terminów jest tą ogólnie przyjętą. Trudno więc będzie osiągnąć zrozumienie bez uzupełnienia kwestionariusza słownikiem terminologicznym. Istnieje również możliwość, że kwestionariusz przewiduje jedną lub wiele odpowiedzi zakładając, że prawidłowa odpowiedź jest tylko jedna, a akurat wtedy założenie to może być błędne. Właściwe działanie w określonej sytuacji może obejmować kilka posunięć nie wykluczających się nawzajem. Profesorowie wyższych uczelni, mający doświadczenie z testami, wiedzą doskonale o licznych trudnościach, jakie napotyka się przy formułowaniu odpowiednich pytań.

Zewnętrzna przysięgła kontrola zarządzania. Obiecującą możliwością na przyszłość jest rozwinięcie w większym stopniu przysięgłej kontroli zarządzania dokonywanej przez zaangażowane w tym celu niezależne przedsiębiorstwo. Od lat inwestorzy i inni opierają się na niezależnych kontrolach przedsiębiorstw w celu upewnienia się, że rachunkowość i księgowość przedsiębiorstwa są prowadzone w myśl podstawowych zasad księgowania. Z punktu widzenia inwestorów, a nawet z punktu widzenia członków zarządu jak też i osób, które chciałyby w danym przedsiębiorstwie pracować, przeprowadzenie kontroli zarządzania przez osoby nie związane z przedsiębiorstwem byłoby niezmiernie ważne. Nie jest chyba przesadą stwierdzić, że inwestor zyskałby więcej informacji od przysięgłych kontrolerów zarządzania niż od przysięgłych kontrolerów rachunkowości, gdyż przyszłość przedsiębiorstwa zależy chyba w większym stopniu od jakości zarządzania niż od jakiegokolwiek innego czynnika.

Leave a Reply

Spółka Komandytowa

Spółka Komandytowa z o.o. – Tel: 641 657 9412

naklejka na legitymacje