Zasada zgodności ze strukturą organizacji

Kontrola musi uwzględniać strukturę organizacyjną. Plany wykonywane są przez kierowników i ich podwładnych, z czego wynika, że kontrola musi być zgodna z dziedziną uprawnień kierownika, a więc tak zaprojektowana, aby uwzględniała strukturę organizacyjną. W rezultacie każde narzędzie kontroli musi być dostosowane do struktury organizacyjnej, a informacje oceniające wyniki w stosunku do planów muszą odpowiadać stanowisku kierownika, dla którego są przeznaczone. Urwick wyraża tę myśl jako zasadę jednolitości i podkreśla, że „wszystkie cyfry i sprawozdania dla celów kontroli muszą być wyrażone kategoriami zgodnymi ze strukturą organizacyjną” n.

Zasada dostosowania kontroli do potrzeb. Kontrola musi wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom poszczególnych kierowników. Chociaż niektóre techniki kontroli mogą być przeniesione z jednego przedsiębiorstwa do drugiego lub od jednego kierownika do drugiego w tym samym przedsiębiorstwie, zasada ogólna polega na dostosowaniu kontroli do indywidualnych potrzeb każdego kierownika. Zakres i szczegółowość informacji potrzebnych kierownikowi są różne w zależności od szczebla i funkcji. Ponadto kierownicy mają własne preferencje co do metod przedstawiania informacji czy jednostek, którymi posługuje się sprawozdawczość. Nie ulega kwestii, że naczelny dyrektor, główny księgowy, dyrektor do spraw produkcji, kierownik działu i mistrz nie będą stosować tego samego rodzaju kontroli. Autorzy spotkali się z faktami, gdy zarówno dyrektorzy przedsiębiorstw, jak i mistrzowie załamywali ręce w rozpaczy (z zupełnie różnych przyczyn) na skutek nieczytelności i niewłaściwej formy informacji kontrolnej, która jednocześnie zachwycała „zakochanego” w cyfrach i tabelach księgowego. Informacja kontrolna, której kierownik nie może lub nie chce używać, jest niewiele warta.

Proces kontroli. Kontrola, która jest w dużej mierze sprawą techniki, opiera się na sztuce zarządzania i na kwalifikacjach specjalistów z danej dziedziny. Podane poniżej zasady wynikające z doświadczenia w dziedzinie kontroli, mają szerokie zastosowanie.

Leave a Reply

Spółka Komandytowa

Spółka Komandytowa z o.o. – Tel: 641 657 9412

hologramy na legitymacje