Zasada okresowego przeglądu

Zasada elastyczności kontroli. Kontrola powinna z góry zakładać elastyczność w stopniu wystarczającym, aby była efektywna mimo załamania się planu.’

Według tej zasady sformułowanej przez Goetza 13, kontrola nie może być tak sztywno powiązana z planem, aby przestała być użyteczna jeśii plan całkowicie upada lub jest nagle zmieniany. Należy zwrócić uwagę, że zasada ta odnosi się do do niepowodzenia planów, a nie niepowodzenia ludzi wykonujących plany, chociaż plan jest podstawowym przedmiotem kontroli. Zasadę tę najłatwiej jest wyjaśnić na podstawie zasad stosowanych przy elastycznym lub zmiennym budżecie. Budżety zmienne wprowadzono z obawy, że niedostateczne lub niedokładne prognozy zbytu, przy jednoczesnym zastosowaniu budżetów stałych, dawałyby uprawnienia do wydatkowania sum nieuzasadnionych wysokością zbytu. Poza tym zmienność budżetów daje im potrzebną elastyczność.

Zasada okresowego przeglądu. System kontroli powinno się co jakiś czas szczegółowo rewidować. Chociaż problem ten związany jest z osiągnięciem elastyczności, zwraca się tu uwagę na konieczność systematycznej oceny całej kontroli. Ze względu na dynamikę przedsiębiorstwa normy i strategiczne punk’ ty kontroli szczególnie podlegają zmianom. Tak więc całość kontroli powinno się co jakiś czas oceniać.

Leave a Reply