Wyjściowy program Martindella

Przykłady zasad kontroli sformułowane jako pytanie mogą brzmieć: Czy metody stosowanej przez kierownika kontroli umożliwiają wykrywanie odchyleń od planów na tyle jasno, aby umożliwiać podjęcie akcji korygującej? Czy są nastawione na ważne, strategiczne dziedziny kontroli? Czy kontrola dostosowana jest do pozycji kierownika, jego planów i potrzeb? Czy poszczególne techniki kontroli nie kosztują więcej niż powinny i czy stosując je nie zakłóca się pracy personelu? Czy — szkoląc podwładnych — podejmuje się kroki w celu ograniczenia kontroli pośredniej? Czy obiektywne normy zarówno ilościowe jak i jakościowe opracowuje się w możliwie jak największym zakresie? Czy zwraca się szczególną uwagę na wyjątki w punktach strategicznych?

Czy kontrola będzie efektywna nawet wtedy, gdy zdarzy się coś nieprzewidzianego? Czy kierownik rozumie, że techniki kontroli muszą być dynamiczne i czy w związku z tym kontroluje je co jakiś czas?

Program Amerykańskiego Instytutu do spraw Zarządzania. The American Institute of Management założony i kierowany przez Jacksona Martindella, bardzo aktywny w badaniach w dziedzinie zarządzania, opracował system kontroli bezpośredniej. Opiera się on na zastosowaniu dość skomplikowanego kwestionariusza opartego o zasady zarządzania opracowane przez Martindella, a sformułowanego tak, by określał, w jaki sposób przedsiębiorstwo stosuje się do tych zasad z.

Wyjściowy program Martindella. W swej pierwszej książce, opublikowanej w roku 1950, Martindell mówi, że podstawą zarządzania jest „konsekwentna kontrola”3. Tak więc widział on, że członek komisji rewizyjnej kontrolujący system zarządzania powinien przede wszystkim zbadać system kontroli w przedsiębiorstwie zastanawiając się, czy przestrzega ono następujących zasad 4:

– 1. Dla dokonania oceny niezbędna jest dokładna znajomość pracowników zarządu przedsiębiorstwa.

– 2. Dyrektorzy przedsiębiorstwa powinni pochodzić z zewnątrz przedsiębiorstwa.

– 3. Miejsce, w którym koncentrują się uprawnienia oraz osoba, której te uprawnienia przypisano, to sprawy o pierwszorzędnym znaczeniu.

– 4. Organizacja na zasadzie branżowej w prawdziwy sposób odzwierciedla działalność dużego przedsiębiorstwa.

– 5. Działanie w grupie jest podstawą nowoczesnego przedsiębiorstwa.

– 6. Zarządzanie finansami powinno zawsze mieć na celu utrzymanie zapasów.

– 7. Wydajność i produkcja mogą zadecydować o całej przyszłości przedsiębiorstwa.

– 8. Zarządzanie zyskuje na przekazaniu innym owoców uprawnień technologicznych,

– 9. Zarząd musi przewidzieć zmiany na rynku, na którym działa.

– 10. Zarządzanie powinno zmierzać do minimalizacji kosztów dystrybucji.

Leave a Reply

Spółka Komandytowa

Spółka Komandytowa z o.o. – Tel: 641 657 9412

hologramy kolekcjonerskie opinie składanie standów