The Monsanto Chemical Company

W tym przypadku uwzględniono w analizie różnic w stopie zwrotu wszystkie aspekty finansowe przedsiębiorstwa. Stopa zwrotu jest wspólnym mianownikiem używanym dla porównania działalności poszczególnych oddziałów przedsiębiorstwa i przy jej pomocy można wykrywać przyczyny powstawania różnic.

The Monsanto Chemical Company, podobnie jak firma Dupont stosując stopę zwrotu kapitałów zainwestowanych jako podstawowe narzędzie kontroli uznała za podstawę wartości kapitału wartość całkowitą swoich aktywów wychodząc z założenia, że dopóki aktywa nie zostają wycofane z użytku, produkują one zyski nettos. Monsanto wyłącza również z wielkości kapitału nadmiar gotówki i akcji ponad normalne potrzeby oraz inwestycje w toku.

Jednakże inne przedsiębiorstwa, takie jak np. J. G. Heinz Company 4 wychodzą z założenia, że !przychód z tytułu zainwestowania kapitału powinien być obliczony od środków trwałych minus odpisy amortyzacyjne. Przedsiębiorstwa takie utrzymują, że spadek wartości środków trwałych stanowi odpis, a więc pomniejszenie początkowej kwoty zainwestowanej oraz że fundusze uzyskane przez te odpisy są rein- westowane w inne środki trwałe lub też używane jako kapitał obrotowy. Podejście takie wydaje się bardziej przydatne dla praktyków częściowo ze względu na to, że nowe środki trwałe są obciążane wyższymi stopami zwrotu niż to ma miejsce w przypadku środków zużytych fizycznie lub moralnie.

Leave a Reply