Zewnętrzna przysięgła kontrola zarządzania

Również to, że kwestionariusze opracowuje się na zasadzie pytanie — odpowiedź, powoduje trudności natury semantycznej. Słowa takie jak „odpowiedzialność”, „delegowanie”, czy „centralizacja” są różnie rozumiane. Autor kwestionariusza formułuje pytania zakładając, że jego interpretacja terminów jest tą ogólnie przyjętą. Trudno więc będzie osiągnąć zrozumienie bez uzupełnienia kwestionariusza słownikiem terminologicznym. Istnieje również możliwość, że kwestionariusz przewiduje jedną lub wiele odpowiedzi zakładając, że prawidłowa odpowiedź jest tylko jedna, a akurat wtedy założenie to może być błędne. Właściwe działanie w określonej sytuacji może obejmować kilka posunięć nie wykluczających się nawzajem. Profesorowie wyższych uczelni, mający doświadczenie z testami, wiedzą doskonale o licznych trudnościach, jakie napotyka się przy formułowaniu odpowiednich pytań.

Read the rest of this entry »

PODSUMOWANIE PODSTAWOWYCH ZASAD KONTROLI

Podstawowe zasady kontroli10 można podzielić na trzy kategorie odzwierciedlające ich cel i charakter, strukturę i przebieg. Ze względu na jednolitość zarządzania i jednoosobowe kierownictwo, w praktyce istnieje tendencja do zespolenia się tych funkcji i wskutek tego niektóre z tych zasad podobne są do zasad w innych funkcjach zarządzania. Cel i charakter kontroli. Cel i charakter kontroli mają odbicie w następujących zasadach:

Read the rest of this entry »

Zasada odpowiedzialności za kontrolę

Kontrolę może sprawować wyłącznie kierownik odpowiedzialny za wykonywanie planu. Ponieważ z delegowania uprawnień i zadań wynika, że kierownik odpowiedzialny jest za pewną pracę, logiczne jest, aby on właśnie kontrolował tę pracę. Jego odpowiedzialności nie można pominąć czy odwołać bez zmian w strukturze organizacyjnej. Ta prosta zasada wyjaśnia źle niejednokrotnie rozumianą rolę kontrolerów i komórek kontrolnych. Komórki te mogą działać na zasadzie sztabu czy usług i przekazywać informacje kontrolne kierownikom, nie mogą jednak sprawować kontroli bez podjęcia jednocześnie uprawnień kierowniczych i odpowiedzialności kierowniczej za przedmiot kontroli.

Read the rest of this entry »

Zasada odzwierciedlania planów

Zasada kontroli bezpośredniej. Kontrola musi zapewniać właściwy poziom kierowników średniego i niższego szczebla. Większość stosowanych obecnie systemów kontroli opiera się na fakcie, że ludzie popełniają błędy. Są to na ogół proste systemy kontroli pośredniej nastawione na wyłapywanie błędów, najczęściej po ich wystąpieniu. Tam, gdzie tylko możliwe, należy stosować kontrolę bezpośrednią nastawioną na unikanie błędów. Najlepszym niewątpliwie sposobem zapewnienia wykonania planów jest zagwarantowanie, aby kierownicy średniego i niższego szczebla w przedsiębiorstwie reprezentowali możliwie najwyższy poziom. Kierownicy tacy popełniają najmniej błędów i wykonują swoje funkcje z największym pożytkiem.

Read the rest of this entry »

Zasada zgodności ze strukturą organizacji

Kontrola musi uwzględniać strukturę organizacyjną. Plany wykonywane są przez kierowników i ich podwładnych, z czego wynika, że kontrola musi być zgodna z dziedziną uprawnień kierownika, a więc tak zaprojektowana, aby uwzględniała strukturę organizacyjną. W rezultacie każde narzędzie kontroli musi być dostosowane do struktury organizacyjnej, a informacje oceniające wyniki w stosunku do planów muszą odpowiadać stanowisku kierownika, dla którego są przeznaczone. Urwick wyraża tę myśl jako zasadę jednolitości i podkreśla, że „wszystkie cyfry i sprawozdania dla celów kontroli muszą być wyrażone kategoriami zgodnymi ze strukturą organizacyjną” n.

Read the rest of this entry »

Zasada wyjątków

Właściwie pojęta kontrola wymaga w głównej mierze zwrócenia uwagi na wyjątki. Zasadę tę sformułował po raz pierwszy Taylor 12. Stwierdził, że kierownik powinien się zająć ważnymi odchyleniami, sytuacjami wyjątkowo pomyślnymi lub wyjątkowo niekorzystnymi. Zasadę tę często myli się z zasadą kontroli punktów strategicznych, gdyż są one ze sobą w pewien sposób spokrewnione. Jednak zasada kontroli punktów strategicznych dotyczy wyszukania punktów, które należy obserwować, podczas gdy zasada wyjątków dotyczy obserwowania poważnych odchyleń, oczywiście w tych punktach.

Read the rest of this entry »

Zasada okresowego przeglądu

Zasada elastyczności kontroli. Kontrola powinna z góry zakładać elastyczność w stopniu wystarczającym, aby była efektywna mimo załamania się planu.’

Read the rest of this entry »

Zasada działania

Kontrola jest uzasadniona tylko wtedy, jeśli wykazane przez nią, mające nastąpić lub już występujące odchylenia od planów, są korygowane przez właściwe planowanie, organizowanie, polityką personalną i kierowanie.

Read the rest of this entry »

PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW CZ. III

Chociaż prognoza opracowana dla tego hipotetycznego przypadku jest użyteczna dla celów zademonstrowania modelu przewidywań finansowych, należy również pamiętać, że przewidywania w przedsiębiorstwie obejmują zazwyczaj okresy miesięczne a nie — jak w tym przypadku — roczne. Zdarza się również, że przedsiębiorstwa przemysłowe przewidują swe wpływy i wydatki na tydzień, !a nawet dzień. Przewidywania na okresy krótsze niż rok nie tylko lepiej pokazują trendy wpływów i wydatków, lecz również określają wynikające z działalności wpływy kasowe. Ponadto w wyniku stosowania prognoz finansowych jako budżetów dla celów zarządzania, krótsze okresy stanowią bardziej użyteczną podstawę dla pracy kierownika, który na pewno nie chciałby czekać aż rok, zanim miałby możność porównania obecnych rezultatów z przewidywanymi.

Read the rest of this entry »

CZYNNOŚĆ PLANOWANIA

Zarówno w podejmowaniu decyzji, jak i w wykonywaniu obranego planu, aspekty finansowe planowania grają poważną rolę w przedsiębiorstwie przemysłowym. Ze względu na to, że na ogół celem przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysków i wydajnę wykorzystanie zainwe- stosowanych kapitałów, konieczne jest przełożenie każdego planu, jeśli to jest możliwe, na język finansowy, aby można było przewidzieć oddziaływanie planu na zyski i wykorzystanie kapitału. Wiąże się z tym dokonywanie prognoz wydatków, wpływów i zysków, jak też i prognoz potrzeb kapitałowych i gotówkowych. Jak się o tym za chwilę przekonamy, szczególnie ważna jest prognoza gotówkowa, gdyż posiadanie płynnej gotówki określa w praktyce zdolność przedsiębiorstwa do spłaty zobowiązań.

Read the rest of this entry »

Stosunki ze związkami zawodowymi

Przed laty w przemyśle amerykańskim kierownicy przedsiębiorstw musieli decydować, czy warunki pracy mają być omawiane z poszczególnymi pracownikami, czy też z kolektywem. Od czasu wzrostu znaczenia związków zawodowych, a szczególnie po wydaniu ustawy o ochronie związków — National Labour Relation Act z roku 1935, problem ten straci! na ważności. Istnieje jednak nadal wiele problemów w polityce stosunków ze związkami. Jedna z podstawowych kwestii, to stosunek przedsiębiorstwa do działającego wśród jej pracowników związku lub związków. W większości przypadków kierownicy doszli do wniosku, że zgodna współpraca oszczędza zarówno kłopotów, jak i wydatków. W niektórych przypadkach kierownictwo prawie całkowicie przekazało związkom zawodowym swoją rolę przewodzenia ludziom i polega na nich jako na podstawowym kanale kontaktowania się robotników z kierownictwem. W większości jednak przypadków przedsiębiorstwa zatrudniające robotników zorganizowanych w związkach stosują w praktyce politykę, w myśl której zachowują swe prawa do bezpośredniego kontaktu z robotnikami.

Read the rest of this entry »