Badania przeprowadzone przez Hoover Commission

Trudności we wprowadzaniu zmian do kierunków polityki i trudności w zmienianiu procedur w interesujący sposób zilustrowały badania przeprowadzone przez Hoover Commission (powołaną specjalnie w tym celu komisję — przyp. tłum.) a dotyczące organizacji rządu federalnego, rozpoczęte w roku 1947 2. Komisja stwierdziła, że w zasadzie stosowano takie same procedury przy małych i przy dużych zakupach dla państwa i że w połowie z liczby trzech milionów zamówień wystawianych rocznie przez urzędy federalne koszt „roboty papierkowej” przekroczył koszt jednostek zakupowanych. Stwierdzono, że sprzedaż ponadnormatywnych materiałów w magazynach państwowych regulowało 369 różnych przepisów, a coraz to nowe przepisy do tego stopnia usztywniły politykę i procedury, że mimo inicjatywy i dobrych chęci ludzi nie można było w tych warunkach zapewnić właściwego działania. Komisja stwierdziła również, że większość organizacji zaopatrzeniowych przeciążona była nadmiarem ?komplikowanych materiałów statystycznych i innych, z których wiele było zdezaktualizowanych i że niewiele tylko przedsiębiorstw dysponowało informacjami potrzebnymi dla efektywnego wykonywania ich funkcji.

Jednym z najbardziej przekonujących dowodów biurokratyzacji zarówno przedsiębiorstwa, jak i administracji państwowej jest występowanie skomplikowanych procedur opracowanych w celu upewnienia się, że nie wystąpią pomyłki. Procedury te, z których wiele bardzo szybko się dezaktualizuje, w dobrze prowadzonych przedsiębiorstwach poważnie przeszkadzają w opracowywaniu nowych planów i rodzeniu się nowych pomysłów. Progresywne planowanie wymaga klimatu przychylnego dla zmian, odpowiedniego zakresu swobody oraz chęci do podjęcia ryzyka popełniania błędów. Trudno jest stworzyć takie warunki w przedsiębiorstwie związanym „kaftanem bezpieczeństwa” polityki i sztywnymi procedurami.

Leave a Reply